IPET nowy szablon

data: ……………………..

 

 

 INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
NA CZAS NAUKI W ZESPOLE SZKÓŁ …….

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09.08.2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1578). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.08.2017r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1591).

Imię i nazwisko:
Data urodzenia :
Klasa :

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny został sporządzony w oparciu:

-o analizę treści orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nr…..……z dn…………, wydane na czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej (diagnozy funkcjonowania, zaleceń, wskazań),

– o wielospecjalistyczną wstępną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia dokonaną przez nauczycieli i specjalistów szkolnych sporządzoną na podstawie obserwacji funkcjonowania bio-psycho-społecznego ucznia w środowisku szkolnym i wywiadu z opiekunami prawnymi ucznia.

 

 

 ANALIZA TREŚCI DOSTARCZONEJ DO SZKOŁY DOKUMENTACJI UCZNIA:

 

Informacje o uczniu – metryczka. Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Klasa:
Informacje zawarte w dokumentacji. Informacje dotyczące orzeczenia i czasu jego obowiązywania:

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr ..  wydane na czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

Informacje zawarte w treści orzeczenia:

Zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego:

 

 

WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA:

 

 

Wstępna wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia Informacje z obserwacji i rozmów z wychowawcą klasy, członkami zespołu i specjalistami, oraz z uczniem:

1.    Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia:

·         INDYWIDUALNE POTRZEBY ROZWOJOWE I EDUKACYJNE:

Sfera poznawcza:

Sfera emocjonalno – motywacyjna:

Sfera funkcjonowania społecznego:

Sprawność fizyczna (motoryka mała /duża) i poruszanie się: ….

Komunikowanie się: ….

·         MOCNE STRONY UCZNIA I PREDYSPOZYCJE:….

·         ZAINTERESOWANIA UCZNIA:….

·         DOSTOSOWANIE OTOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO:……

2.zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela

3. przyczyny trudności w funkcjonowaniu ucznia (szczegółowe informacje dotyczące przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia na poszczególnych zajęciach zawarte są w załącznikach nr…)

 

 

 

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY:

 

1.  Zakres i sposób dostosowania wymagań, w tym edukacyjnych, na poszczególnych przedmiotach

Zawarte w załącznikach

Zakres i sposób dostosowania wymagań, w tym edukacyjnych, na poszczególnych przedmiotach, został opracowany przez nauczycieli uczących ucznia. Uwzględnia on: zalecenia zawarte w orzeczeniu, informacje zawarte w arkuszu wielospecjalistycznej wstępnej oceny funkcjonowania; określa mocne i słabe strony ucznia uwidaczniające się na danym przedmiocie, oraz wybrane przez danego nauczyciela (ze względu na specyfikę przedmiotu i indywidualny dobór metod prowadzenia zajęć) zakresy dostosowania wymagań.
2. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem Określenie rodzaju i zakresu zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem:

-wzmacnianie rozwoju ucznia – psychofizycznego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego,

-pomoc w adaptacji do nowego środowiska szkolnego,

-udzielanie wsparcia emocjonalnego,

-zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,

-udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych,

-nauka radzenia sobie ze stresem,

-pomoc w uzyskaniu wglądu w swoje mocne strony,

-znaczące stosowanie oceniania wspierającego i podejmowanie działań zwiększających poczucie własnej wartości ucznia

-wdrażanie do samodzielności – na miarę możliwości ucznia

-kształtowanie alternatywnych kompetencji komunikacyjnych ułatwiających przede wszystkim komunikowanie swoich potrzeb, oraz nawiązywanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji interpersonalnych,

-umożliwienie uzupełniania wiadomości z poszczególnych przedmiotów (np. matematyka)

 

3. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

………………………………………………………………………………………………………..

 1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne:

………………………………………………………………………………………………………..

 1. Konsultacje z przedmiotu /ów:

………………………………………………………………………………………………………..

 1. Zajęcia specjalistyczne: …………………………………………………………………………….
 2. Zajęcia z terapii pedagogicznej, trening ortograficzny ………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Zajęcia logopedyczne ………………………………………………………………………………
 2. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej ………………………………………………………………….
 3. Zajęcia z psychologiem ……………………………………………………………………………
 4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia ………………………………………………………………………
 5.   Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (np. muzykoterapia, terapia przez

sztukę) …………………………………………………………………………………………………..

 1. Porady i konsultacje dla ucznia w zależności od zgłaszanych potrzeb.
 2. Zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne oraz promujące zdrowy tryb życia ( podczas spotkań z klasą, na godzinach wychowawczych, podczas nadzorów – w miarę zauważonych lub zgłoszonych przez nauczycieli/ rodziców/ samego ucznia potrzeb), prowadzone przez psychologów szkolnych.
 3. Zajęcia uwzględnione w programie wychowawczo – profilaktycznym, prowadzone bądź organizowane przez pedagoga szkolnego.
 4. Zajęcia tematyczne – grupowe i indywidualne – prowadzone przez wychowawców klubu szkolnego.
 5. Uczeń ma prawo do ubiegania się o dostosowanie metod i form przeprowadzania egzaminów (matura, egzamin zawodowy) – w klasie maturalnej, w razie potrzeby, pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dostosowanie metod i form przeprowadzania pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych, oraz pisemnych i praktycznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
 6. Rozmowy indywidualne z wychowawcą i zajęcia prowadzone podczas godzin wychowawczych.

Realizowane działania zawarte w planie pracy specjalisty prowadzącego określone zajęcia

4.

 

Działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami oraz innymi instytucjami.

 

 

 

Formy działań wspierających rodziców:

1.porady, indywidualne konsultacje psychologiczne, warsztaty i szkolenia prowadzone przez psychologów    szkolnych,

2. konsultacje pedagoga specjalnego, pedagoga szkolnego,

3. spotkania z innymi specjalistami oraz nauczycielami podczas ustalonych dyżurów,

4. stałe dyżury wicedyrektorów szkoły. Informacje o dyżurach dostępne na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń,

5.możliwość korzystania z e-dziennika,

6.informacje dla rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostępne na gazetce poświęconej integracji, stronie internetowej szkoły oraz stronie internetowej Koalicji wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zakres współpracy z rodzicami w ramach udzielania wsparcia:

1.    Wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej

2.    Dostarczanie rodzicom wiedzy na temat rozwoju ich dziecka

3.    Wspieranie rodziców przeżywających trudności w związku z chorobą dziecka, trudności w nauce, problemów rodziny, trudnych zachowań, udzielanie wskazówek, kierowanie do właściwych placówek świadczących pomoc uczniowi i jego rodzinie.

4.    Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych  (organizowanie spotkań trójstronnych: nauczyciel – uczeń – rodzic; rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, pomoc w podejmowaniu ważnych decyzji, dotyczących drogi dalszego kształcenia) – w miarę potrzeb.

5.    Udzielanie pomocy socjalnej (pomoc przy wypełnianiu wniosków o stypendia, paczki żywnościowe, zapomogi) –  w miarę potrzeb.

Zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, specjalistycznymi oraz innymi placówkami:

1.stosowanie się do zaleceń poradni oraz lekarzy prowadzących, przekazywanych przez rodziców ucznia,

2.wydawanie opinii o uczniu i – w miarę potrzeby – kierowanie go do właściwej placówki ,

3.konsultacje ze specjalistami udzielającymi pomocy w poradniach, CEN, MODM oraz innych placówkach wspierających rozwój ucznia.

 

5. Zajęcia rewalidacyjne,  resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne ucznia, w tym działania z zakresu doradztwa zawodowego Zajęcia rewalidacyjne: ……………………………………………………………………

Zajęcia resocjalizacyjne: ……………………………………………………………………

Zajęcia socjoterapeutyczne: ………………………………………………………………

 Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, prowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego, we współpracy z CKU –   zgodnie z planem pracy doradcy zawodowego.

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej  realizowane w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole – zgodnie z planem pracy doradcy zawodowego i potrzebami ucznia.

6 Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań. Współpraca z rodzicami w zakresie realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz przygotowania ucznia do samodzielności w życiu dorosłym:

Formy:

-porady, indywidualne konsultacje psychologiczne, warsztaty i szkolenia prowadzone przez psychologów szkolnych

-konsultacje pedagoga specjalnego, pedagoga szkolnego

-spotkania z innymi specjalistami oraz nauczycielami podczas ustalonych dyżurów

-indywidualne spotkania rodziców z przedstawicielem Zespołu w celu omówienia i zatwierdzenia treści IPET.

Zakres podejmowanych działań:

·              Poznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w stosunku do szkoły:

– Pozyskiwanie informacji od rodziców w czasie kontaktów telefonicznych, za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów indywidualnych.

·              Zapoznawanie rodziców z funkcjonowaniem szkoły:

– Indywidualne rozmowy, prowadzone przez psychologów szkolnych z rodzicami ucznia, dotyczące zasad funkcjonowania szkoły, obowiązujących wymagań, realizacji zapisów zawartych w orzeczeniach,

– Indywidualne rozmowy prowadzone przez pedagoga specjalnego dotyczące możliwości korzystania na terenie szkoły z zajęć terapeutycznych, rewalidacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych.

·              Korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców .

·              Przekazywanie informacji na temat rozwoju dziecka na zebraniach z rodzicami, w rozmowach indywidualnych z wychowawcą oraz w czasie comiesięcznych konsultacji dla rodziców.

 

·              Analiza ewaluacji IPET.

 

7. Rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawnościi ucznia. W tym technologia …..

 

8. Wybrane zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów. ? podobno dotyczy sytuacji od kolejnego roku  i podobno dotyczy uczniów, którzy oprócz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mają NOWE orzeczenie o potrzebie  nauczania indywidualnego.  PODOBNO taki jest sens tego zapisu ale mi się to jakoś nie zgadza…..

 

 

 

 

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU

 

Ocena efektywności (cele i efekty) i zalecenia do dalszej pracy.

 

 

Ocena efektywności podejmowanych działań terapeutycznych, zawierana w Arkuszach wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia (śródrocznych,  rocznych), dokonywana będzie w oparciu o:

– obserwację ucznia i analizę  jego aktualnych potrzeb uwarunkowanych kondycja psychofizyczną,

– analizę dokumentacji , w tym dokumentacji z zajęć dodatkowych,

– informacje od wychowawcy, nauczycieli, nauczycieli wspomagających, specjalistów pracujących z uczniem podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

– rozmowę z rodzicami

Uwagi: W trakcie edukacji, w razie zaistnienia takiej potrzeby, uczeń ma możliwość skorzystania z zajęć innych niż wymienione w w.w. programie, np. konsultacji z nauczycielami innych przedmiotów niż wyszczególnione, lub wyboru określonego przez siebie koła zainteresowań.

Zawarte w programie zalecenia do uczestnictwa w zajęciach zostały przygotowane w oparciu o aktualnie posiadaną wiedzę oraz udostępnione informacje od rodziców.

Proponowane zajęcia mają charakter nieobowiązkowy, udział w nich jest dobrowolny.

Współpraca z innymi niż wymienione w programie placówkami świadczącymi pomoc uczniowi będzie nawiązywana w zależności od zgłoszonych bądź zaobserwowanych potrzeb.

Program w trakcie realizacji może być zmieniany, aktualizowany i weryfikowany za zgodą Dyrekcji szkoły  i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia

Na podstawie analizy dokumentacji, rozmów z  uczniem, na podstawie obserwacji funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, arkusz wstępnej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym i propozycje wsparcia ucznia zawarte w IPET opracował Zespół w składzie:

Dane zebrała i zestawiła: